NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  9 mei 2017

 

Aanwezig: Leo, Rob, Martine, Ton, Wilma, Naomie, John en Loes

 

Afwezig: Sjoerd, Judith, William, Jan, Ingrid

 

Gast: Martine (OV-lid Biezenkring)

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Leo opent de vergadering. Met kennismakingsrondje

 

Notulen vorige vergadering:

-Wilma: wat is de gele voetjes actie?

1x per jaar gaan wijkraadleden met politie samen een avond de wijk in, controleren of deuren op slot zijn. Als er een deur open is, wordt er door de agent een geel voetje neergelegd met tips om inbraak te voorkomen.

-De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):-

 

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen: - Bevestiging Jantje Beton subsidie voor Buitenspeeldag met voorwaarden.

                              

Uitgaand: - ondertekende formulieren voor Kamer van Koophandel: Manon en Mandy uitgeschreven, Judith wijziging (naar algemeen bestuurslid), toevoeging Wilma als secretaris.

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: -

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-vlaggetjesactie (vlaggetjes in hondenpoep zetten) gaan we binnenkort doen. Kinderen spelen weer buiten. Hondenpoep opruimen moet altijd, maar zeker nu. Op verzoek van een wijkbewoner ook katten vermeld in posters in wijkraadborden.

-PMD-palen zijn populair. In Oosterhout aan lantaarnpalen. Wellicht in Dongen ook mogelijk. Of op gemeentegrond? Even ontwikkelingen afwachten, PMD wordt pas een paar maanden opgehaald.

-Leden/handjes werven: Bestuur is nu goed geregeld. Algemene leden zijn nog welkom. Ook behoefte aan vrijwilligers voor Buitenspeeldag. Ook mensen om Victor Veilig te verplaatsen en posters wijkraadborden te vervangen.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

-nieuw subsidiebeleid van de gemeente: nog niet helemaal duidelijk hoe het zal gaan (per jaar nieuwe aanvragen of meerdere jaren geldig). Na de zomervakantie is er meer duidelijkheid.

-Ton heeft nog vlaggen van 30 km. Mogen rouleren tussen de wijkraden.

-Ton heeft nog niks gehoord van Casade over probleem bij parkeerplaatsen tussen Weide en de garageboxen in het Jagersveld. In actielijst zetten.

 

Mededelingen van wijkagent: -

 

Mededelingen vanuit Casade: -

 

 

Stand van zaken Verkeer:

-Doorsteek Hof/Gaarde:

Er is een hernieuwde versie van het enquêteformulier gemaakt. Binnenkort gaan Leo en Sjoerd bij omwonenden langs. Dat wordt vooraf aangekondigd middels een brief en o.a. op Facebook

 

-Commissie stickerplan opzetten: Vergadering hierover is op 10 mei.

 

-Buitenspeeldag 14 juni:

-Wilma, Loes, Judith, Naomie en Manon zijn bezig met voorbereidingen. Er komen springkussens en een grote stormbaan, er worden spelletjes bij de Jeugdraad gehuurd, glittertattoos gezet.

-Subsidie bij Jantje Beton is geregeld, nu bezig met sponsors werven.

-Wilma stuurt mail naar gemeente of burgemeester wellicht de opening kan verzorgen.

-Sjoerd is in gesprek met Cambreur College of we MAS’sers kunnen laten helpen. We hebben minimaal 20 vrijwilligers nodig. Vorig jaar ging Buitenspeeldag niet door door te weinig vrijwilligers.

-Judith heeft contact met Contour de Twern (Ingrid van Oosterhout) over activiteiten voor groep 7/8.

-Wilma stuurt voorlopig draaiboek naar wijkraadleden.

 

Overig:

-Marina: zijn er vaste evenementen van de wijkraad? Dan zetten we die bij de Biezenkring op de kalender voor meer betrokkenheid. Wilma stuurt een mailtje naar directeur Biezenkring met nieuwsbrief met deze data en ook naar Noorderpoort een mailtje met verzoek deze data op de kalender te zetten.

 -Marina: idee om mensen zachter te laten rijden: kinderen zelf posters laten maken. Leuk idee voor Buitenspeeldag.

-Marina: Op de Biezenkring willen ze graag een oversteekplaats tussen Beljaart en Biezen. Wat zijn hierover de ideeën van de wijkraad?

Hier zijn al vaker vragen over geweest. Het is moeilijk om brigadiers te krijgen. Veel mensen werken. Ook in de gemeente is de Bolkensteeg al vaak besproken. De gemeente is bezig om de veiligheid te vergroten. De verlichting is al aangepast. Over een paar maanden gaan ze de knik bij het fietspad eruit halen om meer overzicht te krijgen. Volgens Ton hebben ook de Beljaart en de Hoge Akker dit al vaak bij de gemeente aangegeven. Als school kun je al wel peilen bij de ouders. Eventueel Noorderpoort en Biezenkring samen een oplossing voor laten bedenken.

 

 

Rondvraag:

 -Naomie vraagt waar mensen, die zich in Dongen vestigen en graag klusjes willen doen voor anderen, zich kunnen melden. Dat kan bij Contour de Twern en natuurlijk ook bij de Wijkraad. Leo kan daar bij helpen.

 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten externen: -

 

 

Sluiting: Leo sluit de vergadering. Volgende vergadering is op 13 juni 2017