NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  14 augustus 2018

 

Aanwezig: Cees, Peter, Rob, Ton, Wilma, Sjoerd, Naomie, Walter, de heer en mevrouw Pastoors

 

Afwezig: Jan, Loes, John, William

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Rob opent de vergadering met een voorstelrondje.  

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):

De heer en mevrouw Pastoors uit de Reigershof hebben last van de eiken achter hun huizenblok. De eiken staan er sinds 1987. Inmiddels, na 30 jaar  hangt ¼ van de kruinen over de tuinen. De bomen zijn heel hoog en de overlast wordt steeds groter. 7 van de 8 bewoners van die straat hebben er last van. Ook hebben ze 2x per jaar bladafval en moeten de dakgoten 5/6 keer per jaar schoonmaken. Ook zitten er veel kraaien en duiven en die poepen alles onder. Ze kunnen alleen buiten zitten onder een parasol De was kunnen ze alleen buiten drogen onder een zeil.

Ze hebben al contact opgenomen met de gemeente. René Broeders en Addo Geerts zijn komen kijken. Er is een kraaiennest verwijderd en takken afgezaagd. Verder konden ze niet veel doen.

Ton zegt dat het wel collectief geregeld kan worden.

Voorstel: Omdat deze bomen door vogels en vleermuizen gebruikt worden als aanvliegroute, kun je ze niet allemaal weghalen. Wel kunnen er bomen om en om weggehaald worden en dan vervangen worden door een ander soort bomen. En als die nieuwe bomen over een paar jaar sterk genoeg zijn, kunnen de andere eiken vervangen worden. Ton neemt contact op met René en Addo.

 

Ton noemt andere voorbeelden van collectieve aanpak:

-In de Konijnendonk/Citroengaarde wordt het hele plein opnieuw ingericht nadat de mensen uit deze straten collectief contact opgenomen hadden met de gemeente.

-In de Pruimengaarde zijn een paar jaar geleden een paar bomen (om en om) weggehaald omdat mensen te weinig licht hadden, nadat mensen uit deze straten het collectief met de gemeente besproken hadden.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:       -Brief van VVN dat we officieel donateur zijn.

                -Boekje Bomenstichting

-VVN magazine

Uitgaand:           -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Voetbalveld Drijversveld: Het voorstel van de gemeente was om van september tot april de doelen van het voetbalveld weg te halen, het veld te egaliseren en opnieuw in te zaaien. De tijd dat het niet betreden mag worden is zo erg lang. Kinderen zullen er gewoon spelen. William heeft naar Sander Spierings/Addo Geerts een mailtje gestuurd met de vraag of de doelpalen tijdelijk op het grasveld van Rendierveld/Drijversveld gezet kunnen worden. Dan kunnen de kinderen toch voetballen en is de kans groter, dat het nieuw ingezaaide veldje inderdaad niet betreden zal worden. We hebben nog geen reactie gekregen. Ton heeft dit mailtje niet gehad. Wilma stuurt het mailtje naar Ton en vraagt aan Addo of hij er al naar heeft kunnen kijken.

-Vlaggetjesactie hondenpoep: Nu het gras heel dor is, valt de hondenpoep meer op. We houden volgend voorjaar een nieuwe vlaggetjesactie.

-Wat gaat er met het gebouw van de bieb gebeuren? Dat is Ton niet bekend, hij vraagt het na.

-Tweede bijeenkomst over arbeidsmigratie van de gemeente op 4 juli. Sjoerd is er geweest. Er waren niet echt aanvullingen op de eerste ronde. Toezeggingen over het beleid krijgen we per mail. Dat mag eerder niet openbaar gemaakt worden. De gemeente gaat elk geval apart bekijken op het gebied van wonen en woonunits. Opmerkelijk vond Sjoerd, dat de gemeente niet precies weet hoeveel er al zijn. Hun schatting werd direct ontkracht door twee ondernemers, die allebei meer dan de helft van de schatting aan arbeidskrachten hadden.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

-De Brandweer heeft een testrit gedaan door de wijk en onze aandachtspunten bekeken. Hun reacties hebben ze op de plattegrond genoteerd. We zullen ons er over buigen.

-Zebrapad Procureurweg (Noord): Afdeling verkeer gaat zich erover buigen. Er is voldoende licht op de weg zelf, maar mensen die aan de kant van de weg staan te wachten zijn niet te zien. Ook is de situatie onduidelijk: Fietsers moeten stoppen en voetgangers hebben voorrang. Wordt vervolgd.

-Citroengaarde / Konijnendonk: Bij de gemeente zijn klachten geweest over de inrichting van deze twee straten en pleintjes. Ook de gemeente zelf heeft last van o.a. wortelopdruk. Ook is de kwaliteit van sommige bomen slecht.

Op 2 juli heeft de gemeente ter plekke een informatieavond georganiseerd. Cees is er ook geweest.

Er was een redelijke opkomst. Verschillende meningen en oplossingen zijn besproken. Er worden bomen en struiken gesnoeid en vervangen. Veel bomen blijven ook staan. De trapveldjes en hekjes blijven. Sander Spierings wil weten of de wijkraad akkoord is met deze wijzigingen. Ja, mits de bewoners het er mee eens zijn en er herplant komt. Wilma mailt Sander.

-Naar aanleiding van mailtjes van de heer Boudewijns uit de Thorbeckelaan (dat de verkeerssituatie er niet duidelijk is, mensen rijden er vaak verkeerd, zijn muurtje is al 5x omver gereden) is Ton er langs geweest om de situatie te bekijken.

Dat het muurtje van de heer Boudewijns 5x omver is gereden, vindt de heer Boudewijns niet het ergste. Hij vindt het belangrijker dat de onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituatie wordt aangepakt, met name de kruising van de Mgr. Schaepmanlaan met de Thorbeckelaan.

De afdeling verkeer gaat uitzoeken wat de beste oplossing is: Meer borden zetten? Voorrangsregels aanpassen? Wordt vervolgd.

-Trampoline op het grasveld Rendierveld / Jagersveld is een pilot. De gemeente wil weten hoe bestendig ze zijn. Het is wel een groot succes, er zijn altijd kinderen aanwezig.

-Grote bestelbus op parkeerplaats: Het is Peter opgevallen dat er vaker bussen in de wijk staan, die lager zijn dan 6 meter. Het stoort niet altijd. Maar als we het zien en mensen er last van hebben, dan kunnen we bellen naar het telefoonnummer dat er vaak op zo’n bus staat. Vaak wordt het dan in het bedrijf intern opgelost. Ook kunnen we het aan Ton doorgeven. Ton neemt dan contact op met een BOA.

-Subsidie gemeente voor 2019. Daarover wil de gemeente een bespreking houden met alle wijkraden. Daarvoor krijgen we nog een uitnodiging.

 

Mededelingen wijkagent: -

Mededelingen vanuit Casade: -

 

 

 

Posters vernieuwen:

John heeft de posters. Als John en Loes terug zijn van vakantie kunnen we kijken welke posters er nog zijn. Cees wil de posterplanning wel coördineren. Rob, Cees, Peter en Eddy willen de posters wel vervangen.

 

Schommels Bieslooktuin:

Mevrouw Beerens vraagt zich af of er een peuterschommel kan komen in de speeltuin in de Bieslooktuin. Of wellicht kan een lage schommel vervangen kunnen worden door een peuterschommel, zoals in de Beljaart. De wijkraad vindt 1 schommel vervangen prima. Dit hebben we aan René Broeders gemeld. Maar nog geen reactie. Wilma mailt René nog een keer. Ook met de vraag wanneer de hangmatschommel terug komt.

Evelyn Beerens wil graag meer weten over de wijkraad en of ze ergens mee kan helpen. Wilma heeft een afspraak met haar gemaakt om haar meer informatie te geven.

 

Kapvergunning Hof/Tuin

De bomen worden te groot in deze straten. Rob heeft hierover overlegd met iemand van Ken en Geniet. Dat bomen belangrijk zijn voor schaduw, dat hebben we met de hitte van de afgelopen maanden wel gemerkt. Maar ook vogels en vleermuizen gebruiken bomen voor hun vliegroutes. Wellicht kunnen de bomen vervangen worden door andere bomen / struiken. Rob heeft hierover inmiddels gemaild met Sander en Addo. Wordt vervolgd.

 

Kascontrole 2017 (Naomie en Sjoerd).

Naomie heeft de bonnetjes gecontroleerd en alles klopt. Ze heeft de bonnetjes aan Sjoerd gegeven voor nacontrole.

 

Vergoeding opslag materialen.

Rob huurt een berging voor privégebruik. Maar er staan meer wijkraadspullen dan privéspullen.. Hij stuurt elk jaar een factuur naar de wijkraad, maar hij betaalt zelf veel meer dan de wijkraad. Sjoerd vindt dat Rob een factuur naar rato moet maken. Andere wijkraadleden zijn het hier mee eens. Rob stuurt een mail met deze info naar alle leden en wil hiervoor graag schriftelijk akkoord van allen.

 

Opening Cammeleur: paneel:

Op 1 september is de officiële opening van de Cammeleur. Elke wijkraad moet hier een presentatie houden en hiervoor een paneel beschilderen of beplakken. Sjoerd heeft dat de borden inmiddels laten verven en afleveren. Judith gaat er foto’s op zetten, zodra ze toestemming heeft van Christ Grootswagers, die de foto’s gemaakt heeft.

We zullen via de app afstemmen wie er bij de opening aanwezig is en wie er op het podium wil.

 

 

Stand van zaken Verkeer:

 

Doorsteek Hof/Gaarde:

Cees neemt nogmaals contact op met Leo over de enquêtes.

 

Oversteek bibliotheek:

In het verleden zijn er veel aanpassingen gedaan op deze kruising. Maar nog steeds gebeuren er veel (bijna)ongelukken. Het huidige college wil een goede oplossing. Het Verkeersbureau Groen Licht heeft de kruising geanalyseerd door hier onopvallend te filmen. Zij hebben geconstateerd dat het vaak bijna fout gaat. Ze hebben geen echte ongelukken gezien. Groen Licht heeft een plan gemaakt. De eerste analyse hiervan wordt binnenkort aan wethouder Vullings gepresenteerd. Daarna worden de plannen met de wijkraad besproken. Ook de scholen worden hierbij betrokken.

Wijkbewoner Walter is blij dat er wat gaat gebeuren. Hij wordt vaak bijna aangereden. Zijn ene zoon is hier een jaar geleden aangereden, zijn andere zoon pasgeleden ook bijna. Bij de gemeente en de politie zijn geen meldingen binnen gekomen.

 

Oversteek Beljaart:

Dit wordt in behandeling genomen door de afdeling verkeer en wethouder Vullings. Wordt vervolgd.

 

Burendag 22 september:

We hebben op Burendag een paar keer een markt georganiseerd. Vorig jaar hebben we een (GPS-) wandeltocht georganiseerd.

Burendag is al over 5 weken en de fietsverlichtingsactie is 2 weken daarna.

Om nu nog te inventariseren wat de bewoners willen en dan ook nog alles te organiseren, is qua tijd niet haalbaar. Ook hebben we nog heel veel andere punten op de agenda en te weinig mankracht om alles te realiseren. We kunnen beter onze energie steken in de Fietsverlichtingsactie, die is altijd heel succesvol en heel belangrijk voor de veiligheid.

 

Rondvraag:

-Wilma: wie wil er helpen met de fietsverlichtingsactie op 6 oktober?

Cees, Peter, Rob, Leo, Eddy. Walter probeert ook te komen helpen.

Wilma stuurt een mailtje met informatie.

Sjoerd vraagt aan Renate of ze al reacties heeft gehad op de oproep voor MAS’sers om mee te helpen bij de fietsverlichtingsactie.

-Peter vindt de bloemenzee bij de vijver tegenvallen.

Het heeft een paar jaar nodig om in volle glorie te bloeien. Ook de droogte van de afgelopen maanden zorgde ervoor dat de bloemen snel verdorden.

-Peter ziet dat steeds meer mensen hun afvalbakken altijd op de openbare weg zetten (i.p.v. alleen op de dag dat ze leeggehaald worden). Mag dat? Ton vraagt het na.

 

Sluiting:

Rob sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 11 september 2018.

John heeft de posters. Als John en Loes terug zijn van vakantie kunnen we kijken welke posters er nog
zijn. Cees wil de posterplanning wel coördineren. Rob, Cees, Peter en Eddy willen de posters wel
vervangen.
Schommels Bieslooktuin:
Mevrouw Beerens vraagt zich af of er een peuterschommel kan komen in de speeltuin in de
Bieslooktuin. Of wellicht kan een lage schommel vervangen kunnen worden door een
peuterschommel, zoals in de Beljaart. De wijkraad vindt 1 schommel vervangen prima. Dit hebben we
aan René Broeders gemeld. Maar nog geen reactie. Wilma mailt René nog een keer. Ook met de vraag
wanneer de hangmatschommel terug komt.
Evelyn Beerens wil graag meer weten over de wijkraad en of ze ergens mee kan helpen. Wilma heeft
een afspraak met haar gemaakt om haar meer informatie te geven.
Kapvergunning Hof/Tuin
De bomen worden te groot in deze straten. Rob heeft hierover overlegd met iemand van Ken en
Geniet. Dat bomen belangrijk zijn voor schaduw, dat hebben we met de hitte van de afgelopen
maanden wel gemerkt. Maar ook vogels en vleermuizen gebruiken bomen voor hun vliegroutes.
Wellicht kunnen de bomen vervangen worden door andere bomen / struiken. Rob heeft hierover
inmiddels gemaild met Sander en Addo. Wordt vervolgd.
Kascontrole 2017 (Naomie en Sjoerd).
Naomie heeft de bonnetjes gecontroleerd en alles klopt. Ze heeft de bonnetjes aan Sjoerd gegeven
voor nacontrole.
Vergoeding opslag materialen.
Rob huurt een berging voor privégebruik. Maar er staan meer wijkraadspullen dan privéspullen.. Hij
stuurt elk jaar een factuur naar de wijkraad, maar hij betaalt zelf veel meer dan de wijkraad. Sjoerd
vindt dat Rob een factuur naar rato moet maken. Andere wijkraadleden zijn het hier mee eens. Rob
stuurt een mail met deze info naar alle leden en wil hiervoor graag schriftelijk akkoord van allen.
Opening Cammeleur: paneel:
Op 1 september is de officiële opening van de Cammeleur. Elke wijkraad moet hier een presentatie
houden en hiervoor een paneel beschilderen of beplakken. Sjoerd heeft dat de borden inmiddels laten
verven en afleveren. Judith gaat er foto’s op zetten, zodra ze toestemming heeft van Christ
Grootswagers, die de foto’s gemaakt heeft.
We zullen via de app afstemmen wie er bij de opening aanwezig is en wie er op het podium wil.